Покровський район Криворізька гімназія 49


запам'ятати

 
Класна оцінка

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія
Вчитель інфо

Управління

Концепція діяльності та розвитку Криворізької гімназії №49
 Школи культури здоров’я


   І. Вступ
Відповідно до Концепції державної цільової соціальної програми «Школа майбутнього» на 2007-2010 роки в Україні повинний забезпечуватися прискорений інноваційний розвиток освіти, а також створюватися умови для розвитку, самоствердження та реалізації особистості впродовж життя.
У цьому зв’язку має місце орієнтація освіти на розвиток соціально адаптованої здорової особистості, яка здатна володіти не тільки визначальними компетенціями освіти, але й засобами діяльності, які дозволяють особистості продуктивно діяти у середовищі, що постійно змінюється, та яка дає змогу здійснювати оптимальний вибір у життєвих ситуаціях
Концепція «Школи культури здоров’я» грунтується на реалізації  стретегічних напрямків формування соціально-адаптованої здорової особистості учня гімназії на основі розробленої Моделі школи культури здров’я.
Соціальне замовлення суспільства сучасній школі виявляється у необхідності формування компетентної, творчої особистості, яка здатна до свідомого, самостійного визначення мети своєї діяльності, до саморегуляції, до життєвого проектування.
    ІІ. Мета, завдання та принципи діяльності закладу освіти
Дослідження рівня сформованості валеологічної компетентності вчителя та учнів та їх вплив на здоров’я учнів та соціально значимі результати здійснюється в рамках програми експериментальної роботи.
Мета діяльності закладу освіти: забезпечення оптимальних психопрофілактичних, розвиваючих, безпечних умов навчального середовища, які сприяють формуванню в учнів та вчителів валеологічних компетентностей під час навчально – виховного процесу, збереження і зміцнення здоров’я всіх його учасників, успішної соціалізації, самореалізації та досягнення високої якості освіти учнів та розробки сучасної моделі на основі комтентнісного підходу.
Концепція розрахована на включення в роботу всіх учасників навчального процеса:
 •  дітей і підлітків;
 •  батьків;
 •  педагогів;
 • адміністрації.
Основні принципи діяльності гімназії
 • здоров’язбереження,
 • гуманізація та гуманітаризація навчання,
 • науковість,
 • безперервність, наступність та інтеграція,
 • соціалізація.
 • демократизація.
 • життєтворчість,
 • естетичність,
 • варіативність,
 • індивідуалізація,
 • природо відповідність,
 • гармонізація родинної та шкільної освіти,
 • диференціація.
Пріоритетними завданнями діяльності у структурі здоров’язберігаючого навчально-виховного процесу гімназії є:
 • створення психолого – педагогічних та соціально - психологічних умов для особистісного розвитку і творчої самореалізації кожного гімназиста,
 • формування у гімназистів культури здоров’я та мотивації на здоровий спосіб життя,
 • подальше впровадження в освітню модель гімназії принципу різнорівневої та профільної диференціації,
 • продовження роботи над формуванням у гімназистів основних груп життєвих компетентностей (соціальних, полікультурних, комунікативних, інформаційних, творчих, саморозвитку та самоосвіти),
 • удосконалення моделі професійного розвитку управлінських та педагогічних кадрів,
 • впровадження у навчально-виховний процес інтерактивних здоров’язберігаючих технологій,
 • підготовка педагогічних працівників до використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально – виховному процесі,
 • реалізація дослідно-експериментальної, та інноваційної діяльності,
 • розвиток державно-громадської моделі управління гімназією,
 • реалізація цільових творчих програм, спрямованих на валеологічне, громадянське, родинне, естетичне, фізичне й екологічне виховання гімназиста.
ІІІ. Зміст діяльності гімназії
Організація навчально-виховного процесу в гімназії здійснюється на основі чинного законодавства, науково обґрунтованого вибору принципів, методів, форм і засобів навчання з урахуванням соціального замовлення, регіональних особливостей, стану здоров’я та  психолого-педагогічних особливостей здібних й обдарованих дітей. У змісті діяльності закладу освіти представлено такі компоненти:
 • аксіологічний – має на меті введення учнів у світ цінностей та допомогу у виборі особистісно значущої системи ціннісних орієнтирів,
 • когнітивний – забезпечує гімназистів науковими знаннями про основи духовного розвитку (людину, культуру, історію, природу, ноосферу, здоров’я),
 • творчо-діяльнісний – сприяє формуванню й розвитку в учнів творчої активності, здібностей, необхідних для самореалізації в практичній, науковій та інших видах діяльності,
 • особистісний – забезпечує самопізнання, розвиток здатності до рефлексивного мислення, оволодіння способами саморегуляції, самовдосконалення, морального самовизначення, формує активну життєву позицію та мотивацію на здоровий спосіб життя.
Пріоритетні напрями  діяльності закладу освіти
 
Сьогодні гімназія – це класичний багатопрофільний заклад, діяльність якого спрямована на  забезпечення науково – теоретичної, загальнокультурної підготовки, підтримку обдарованої, здібної молоді, формування навичок здорового способу життя.
Криворізька гімназія № 49 забезпечує здобуття освіти на рівні державних стандартів та понад державний мінімум, здійснює науково – практичну підготовку гімназистів, задовольняючи їх різнобічні освітні потреби та запити суспільства,  держави і в той же час є інформаційно - освітнім центром розвитку Національної мережі шкіл сприяння здоров’ю та  дійсним  членом Європейської та Національної мережі шкіл сприяння здоров’ю.
Педагогічний колектив працює творчо і наполегливо, щоб досягти реалізації головної мети: „Розвитку інтелекту, творчих обдарувань учнів, виховання культури людських стосунків, формування культури здоров’я”, реалізує завдання У етапу експериментальної роботи з проблеми  створення Моделі Школи культури здоров’я щодо формування навичок здорового способу життя”.
Головне завдання гімназії – відродження і примноження інтелектуального потенціалу України, формування життєвих компетентностей учнів в умовах Школи культури здоров’я.
Гімназія є опорним навчальним закладом району  з проблем:
 • моніторингу управлінської діяльності ЗНЗ у системі оздоровчої роботи;
 • підвищення валеологічної освіти у творчій лабораторії          «Резерви здоров’я»;
 • пропаганди здорового способу життя серед підлітків – лідерів за програмою «Рівний – рівному»;
 • роботи психологічної служби довіри;
 • соціальної адаптації старшокласників на основі проектної діяльності.
 Пріоритетними  напрямами  діяльності закладу освіти є:
 
 • валеологічний, спрямований на формування культури здоров’я учнів,
 • компетентнісний, спрямований на формування ключових компетентностей,
 • соціокультурний забезпечує включення особистості в систему соціальних відносин, залучення до вирішення актуальних проблем гімназії, міста, суспільства,
 • дослідно-експериментальний. спрямований на  залучення учнівського та вчительського колективу до пошукової, науково – експериментальної діяльності, проектування способів вирішення проблемних і творчих завдань, формування готовності суб’єктів освітнього процесу до перетворення набутих знань в інструмент пізнання,
 • громадянський – виховання свідомого активного громадянина з почуттям власної гідності, готового до захисту своїх прав та свобод,
 • полікультурний – навчання та виховання гімназистів на прикладі інтеграції та синтезу культур, поглядів, світоглядів, поваги до власної та інших культур, орієнтації в світовому культурному просторі,
 • патріотичний – формування громадянина-патріота на основі вивчення української мови та літератури, історії України.
ІV. Навчально-методичне забезпечення
Діяльність закладу освіти спрямована на розробку й реалізацію програмно-методичного забезпечення освітнього процесу: підготовку різнорівневих, диференційованих авторських програм, навчально-методичних посібників, електронних навчально – методичних комплексів, методичних рекомендацій, спрямованих на впровадження здоров’язберігаючих технологій навчання та виховання в практику діяльності закладу освіти.
V. Науково-методичне забезпечення
Науково-методичне забезпечення діяльності закладу передбачає:
 • створення умов для  розвитку гімназії,
 • створення умов для професійного розвитку управлінських та педагогічних кадрів,
 • розробку науково-методичного забезпечення підготовки педагогічних працівників, програмно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу,
 • застосування сучасних здоров’язберігаючих технологій,
 • впровадження нових форм організації та управління освітнім процесом,
 • створення банку даних наукових розробок, сучасних здоров’язберігаючих технологій, діагностичних досліджень,
 • здійснення дослідно-експериментальної роботи,
 • впровадження моделі державно-громадського управління закладом освіти,
 • співпрацю з науковими установами, вищими навчальними закладами, державними та громадськими організаціями,
 • презентація змісту діяльності та здобутків суб’єктів навчально-виховного процесу на освітніх виставках та у науково-методичних виданнях,
 • власну видавничу діяльність,
 • міжнародне співробітництво з навчальними закладами інших країн.
VІ. Кадрове забезпечення
Реалізація поставлених завдань потребує формування нового типу педагога, в якому поєднуються високий професіоналізм, інтелігентність, креативність, толерантність, соціальна зрілість, творча активність і постійна здатність до самовдосконалення, особистісного і професійного розвитку. Заклад освіти здійснює підготовку управлінських та педагогічних кадрів до роботи в Школі культури здоров’я за відповідною програмою, підтримує та стимулює їхню професійну діяльність.
Для забезпечення наукового рівня вирішення проблем діяльності закладу освіти призначені наукові консультанти – провідні викладачі Криворізького державного педагогічного і Криворізького державного технічного університетів, які:
 • здійснюють науковий супровід діяльності творчих груп вчителів,
 • систематично консультують педагогів із питань застосування здоров’язберігаючих технологій навчання та виховання,
 • сприяють узагальненню практичного досвіду дослідно-експериментальної роботи педагогічних працівників закладу освіти.
Для організації та здійснення науково-методичної та дослідно-експериментальної, пошукової роботи педагогів та учнів у закладі освіти створюються кафедри та творчі групи вчителів. Для координації  діяльності творчих груп щодо визначення їхніх ресурсних можливостей та для реалізації поставлених завдань створений центр «Резерви здоров’я» на чолі з директором.
VІІ. Матеріально-технічне забезпечення
Організаційно-методичною умовою діяльності закладу освіти є наявність сучасної матеріально-технічної бази, необхідних приміщень (класних кімнат, кабінетів, майстерень, лабораторій, спортивної зали тощо), додаткового технічного та матеріального оснащення робочих місць Вчителів та учнів; достатньої кількості дидактичних засобів навчання, обладнання, технічних засобів, комп’ютерної техніки.
Матеріально-технічна база відповідає санітарно-технічним умовам і нормам охорони праці та гігієни.
VІІІ. Управління закладом освіти
Основними функціями управління гімназією - лабораторією особистісно орієнтованого навчання та виховання є:
 • інформаційно-аналітична,
 • мотиваційно-цільова,
 • планово-прогностична,
 • організаційно-виконавська,
 • контрольно-діагностична,
 • регуляційно-корекційна.
Управління гімназією здійснюється за принципами:
 • адаптивність управління,
 • прогностичність,
 • орієнтація на розвиток, інноваційність, творчість,
 • демократичність управління,
 • особистісно орієнтована спрямованість, індивідуальний підхід,
 • гнучкість, мобільність.
Основними функціями управління розвитком закладу та інноваційними процесами Криворізької гімназії №49 –Школи культури здоров’я є:
 • стратегічний аналіз стану і прогнозування тенденцій зміни здоров’язберігаючого середовища гімназії,
 • стратегічний аналіз стану і прогноз тенденцій зміни соціального замовлення, вимог суспільства до навчального закладу,
 • системний аналіз й оцінка досягнень гімназії, освітнього процесу, наявного у закладі передового досвіду,
 • організація вироблення нової системи цінностей гімназійного співтовариства,
 • стимулювання інноваційної здоров’язберігаючого мотивації поведінки,
 • вироблення курсу інноваційної освітньої політики гімназії,
 • колегіальність у вирішенні управлінських питань,
 • проектування основних напрямів оновлення діяльності закладу освіти та досягнень.
ІХ. Міжнародні зв’язки
Міжнародне співробітництво має на меті:
 • ознайомлення із сучасними європейськими освітніми здоров’язберігаючими технологіями,
 • інтеграцію у європейську культуру,
 • гуманізацію суспільних відносин, утвердження загальнолюдської етики національно-культурного співробітництва,
 • участь у міжнародних заходах (конференціях, симпозіумах, семінарах, конкурсах, змаганнях тощо),
 • співпраця учнів та вчителів із зарубіжними колегами,
 • участь у міжнародних проектах,
Міжнародні зв’язки розвиваються на основі:
 • проведення спільних заходів,
 • укладання угод про співробітництво,
 • взаємообмін делегаціями й інформацією з питань освітньої діяльності,
 • спільного проведення наукових досліджень,
 • участі педагогічних працівників у реалізації міжнародних освітніх програм та проектів,
 • створення спільних банків даних з питань освіти й виховання.